dbbroker

Лидерът в автомобилното застраховане!

Телефон за връзка: 088 767 1681

Нов проект за застрахователния кодекс - на 15 юни 2012 г.

12 2011

Новият проект за промени в Кодекса за застраховането се очаква да бъде обсъден и евентуално приет от Комисията за финансов надзор на 15 юни 2012 г. Това става ясно от Програмата за нормативната дейност на КФН за първото шестмесечие на идната година.

Освен промените в Кодекса за застраховане, в нея е заложено да се приемат три наредби и проектите за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

В застрахователния кодекс ще бъдат отразени бележките и коментарите, направени по време на обсъжданията в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на КЗ, който бе отхвърлен през септември тази година, е записано в програмата.

В новите текстове Комисията ще предложи и да се транспонират в българското законодателство изискванията на директивата Платежоспособност II. Нормативният акт ще има съществено въздействие върху дейността на застрахователите и презастрахователите с въвеждането на изцяло нови изисквания към платежоспособността, системите за корпоративно управление, отчетността, публичното разкриване на информация. С измененията ще се въведат и разпоредби, свързани с националните приоритети за защита на потребителите и запазване стабилността на застрахователния пазар в България, съобщиха от КФН.

Предлаганите изменения в Кодекса за социално осигуряване вече са обсъдени на заседание на Комисията и след проведените срещи и обсъжданията с представители на пенсионноосигурителните дружества се подготвят окончателните текстове, които ще бъдат разгледани през януари 2012 г. С промените се цели да се доразвие регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване чрез усъвършенстване на уредбата на инвестициите на пенсионните фондове, намаляване на разходите за участие в тези фондове, което ще допринесе за натрупване на повече средства по индивидуалните партиди на лицата, укрепване на управленските структури и капацитета на пенсионноосигурителните дружества.

През първото полугодие на 2012 г. е предвидено още едно изменение в КСО, свързано с въвеждането на „мултифондова система в допълнителното пенсионно осигуряване” и усъвършенстване на „фазата на изплащане”. Промените, свързани с въвеждането на мултифондовете ще дадат възможност на осигурените в пенсионен фонд лица да избират степента на риск и доходност, при които се управляват активите им.

Измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа ще въведат в българското законодателство промените в европейските нормативни актове, регламентиращи изискванията към проспекта и информацията, които публичните дружества следва да публикуват. Целта е да се повиши ефективността на съществуващите изисквания за подобряване защитата на инвеститорите и да се гарантира, че оповестената информация е достатъчна и полезна за инвестиционни цели.

По отношение на прилагането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа предстои изменение в Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа, което се налага от констатираната в практиката необходимост от създаване на регистър на репо-сделките.

В областта на допълнителното пенсионно осигуряване предстои приемането на Наредба за изискванията към информационната система на пенсионноосигурителните дружества. В изпълнение на задължението по чл. 123ж от КСО за изграждане и поддържане на информационна система, всяко пенсионноосигурително дружество ще трябва да осигури възможност за електронен обмен на данни и да подобри информационното обслужване на осигурените лица.

Планирани са и изменения в Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с цел усъвършенстване на режима на приемане на заявления за участие в задължителен пенсионен фонд.

Нашите партньори